Chi tiết

Các công trình Công ty 46 đã thi công

Nhấn vào Link bên dưới:

 

     CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 46 ĐÃ THI CÔNG :

    

    A. CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN :

1. Công trình thủy điệnThác Mơ (150MW)               : Thi công đập chính               

2. Công trình thủy điện Sông Pha                            : Thi công toàn bộ phần kênh dẫn

3. Công trình thủy điện Đa Mi (175MW)                   : Thi công đập chính               

4. Công trình thủy điện Đồng Nai 3                          : Thi công phần khai thác đá            

5. Công trình thủy điện Đồng nai 5                           : TC đường giao thông, Đào hố móng đập dâng,

                                                                                    Khu phụ trợ số 3

6. Công trình TĐ Thượng Sông Ông                        : Đào móng các hạng mục (Lòng hồ, Kênh dẫn, BAL,

                                                                                    Nhà máy, Kênh xả)      

    

     B. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI :

1. CT  HCN  Sông Quao (Tưới cho 8.120ha)            : Thi công đập đất                                     

2. CT HCN  Cà Giây (Tưới cho 3.965 ha)                 : Thi công đập đất                                      

3. CT hồ chứa nước Đá Bạc                                     : Thi công đập đất                                     

4. Công trình thủy lợi Rạch Rê                                  : Thi công cống                                

5. Công trình hồ chứa nước Suối Dầu                      : Thi công đập, cống, kênh dẫn, đường quản lý

6. Công trình hồ chứa nước Đồng Xoài                    : Thi công đập, cống, kênh dẫn, đường quản lý

7. Công trình hồ chứa nước Ea Kao                         : Nâng cấp tràn xả lũ                       

8. Công trình hồ chứa nước Sa Cát                          : Nâng cấp kênh                               

9. Công trình hồ chứa nước Sông Trâu                    : Thi công tràn xả lũ                         

10. Công trình hồ chứa nước Đa Tri An                    : Thi công hồ chứa                                     

11. Công trình hồ chứa nước Tả Trạch                     : Thi công đập phụ                                    

12. Công trình Cửa Đạt Thanh Hóa                          : Thi công phần khai thác đá            

13. Công trình thủy lợi Buôn Tua Sarh                      : Thi công đập đất, cống lấy nước    

14. Công trình thủy lợi Nhất Hòa                               : Kiên cố hóa kênh Nhất Hòa           

15. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng                              : Kiên cố hóa kênh                                     

16. Công trình thủy lợi Lộc Quang                             : Thi công kênh và công trình trên kênh

17. Công trình thủy lợi Kiên Giang                             : Thi công kênh                                

18. Công trình thủy lợi Cà Tiêu                                  : Thi công kênh                                

19. Công trình thủy lợi An Hải                                    : Thi công kênh                       

20. Công trình HCN Đạ Tẻh (Gói 3,6,7)                     : Thi công kênh và công trình trên kênh

21. Công trình TL Tây Ninh (Gói 9A,12)                     : Thi công kênh và công trình trên kênh

22. Công trình HCN Ka La (Gói 3,4)                           : Thi công kênh và công trình trên kênh

23. Công trình hồ chứa nước Ea Rớt (Gói 35)           : Thi công cống, Nhà quãn lý        

24. Công trình thủy lợi Sêrêpook4                              : Thi công đào móng công trình                 

25. Công trình HCN Krông BuK Hạ (Gói 28)              : Thi công kênh và công trình trên kênh

26. Công trình TL Đồng Tháp (Gói 02)                       : Thi công cống tròn, cống hở          

27. Công trình HCN ĐăK Plao (Gói số 10)                 : Thi công hồ chứa nước                   

28. C. trình HCN Kon Rum Đạ Kim (Gói 11)               : Thi công hồ chứa nước                   

29. Công trình Hàm Thuận – Đa Mi                            : Xử lý tràn                                      

30. Công trình Cẩm Khê                                              : Thi công phần khai thác đá            

31. Công trình muối Quán Thẻ                                    : Thi công kênh và công trình trên kênh

   

    C. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG :

1. Công trình đường Hàm Thuận Đa Mi                      : Thi công cầu, đường vào nhà máy

2. Công trình đường QL 1A-R200                               : Nâng cấp đường                             

3. Công trình Tà Pao – La Ngâu                                  : Thi công đường giai đoạn 1            

4. Công trình Bảo Lộc – Hàm Thuận                           : Thi công đường vào nhà máy                  

5. Công trình đường vào cảng                                    : Thi công đường GNKV rau quả     

6. Công trình đường Trường Sơn – Hiên                    : Thi công đường giao thông            

7. C.trình đường Tam Phước – Long Thành               : Thi công đường vận chuyển vật liệu        

8. Công trình đường thủy điện Đại Ninh                     : Thi công đường vào nhà máy                  

9. Thi công gói 67 HCN IAMLA                                   : Thi công  đường quản lý                

    

    D. CÔNG TRÌNH CẦU, KÈ, CẢNG, ĐÊ :

1. Công trình Rạch Ruộng Lợn                                   : Thi công cầu .                                

2. Công trình ĐaGuRi                                                 : Thi công cầu                                  

3. Công trình Đa Mi                                                     : Thi công cầu                                  

4. Công trình Rỗng Năng – Củ Chi                             : Thi công cầu                                  

5. Công trình Kho A                                                     : Thi công kè                                    

6. Công trình Chợ Lách – Bến tre                               : Thi công kè                                    

7. Công trình Chợ Lách – Bến tre                               : TC phần nâng cấp đê ngăn mặn, đường

    

     E. CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG :

1. Công trình nhà máy Sao Mai                                 : Thi công phần san lấp mặt bằng    

2. Công trình khu CN Singapor                                 : Thi công phần san lấp mặt bằng    

3. Công trình sân phơi Nha Trang                             : Thi công phần san lấp mặt bằng    

4. Công trình khu dân Cư Vĩnh Long                         : Thi công phần san lấp mặt bằng    

5. Công trình khu du lịch Quãng Ninh                       : Thi công phần san lấp mặt bằng    

6. Công trình An Hòa – Đồng Tháp                           : Thi công phần san lấp mặt bằng    

7. Công trình khu dân cư xã An Phong                     : Thi công phần san lấp mặt bằng    

    

     G. CÔNG TRÌNH XD DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP :

1. Công trình nhà máy Sao Mai – Cát Lái                 : Thi công phần xưởng                     

2. Công trình Bông Nha Trang                                  : Thi công phần xưởng, sân phơi     

3. Công trình La Dạ                                                   : Thi công khu tái định cư                

4. Công trình HTGTCT Đại Ninh                               : Thi công phần duy tu, bảo dưỡng  

5. Công trình HTGTCT Đồng Nai 3,4                        : Thi công phần duy tu, bảo dưỡng  

6. Công trình Đồng Nai 3 ( Gói số 6)                         : Thi công phần khai hoang, đường

7. Công trình nông trường CoFaCi                            : Thi công phần khai hoang             

8. Công trình Sơn Hải                                                : Thi công hồ nuôi tôm                     

9. Công trình Ninh Thuận                                           : Thi công phần phát hoang   

 

 

 

top