HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020

1/. Ông : Trần Mạnh Hùng     - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

2/. Ông : Lê Ngọc Thanh       - Thành viên HĐQT - Phó Giám Đốc

3/ Ông : Trần Văn Vân          - Thành viên HĐQT

top