THƯ MÒI HOP HĐQT THÁNG 12 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XD46                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số :          GMH/HĐQT                                                                         Tp. Hồ Chí Minh ngày  16 /  12  /2015 

 

                                                                            THƯ MỜI HỌP

 

 

 

               Kính gừi : Ông  …………………………  TVHĐQT          

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 46 trân trọng kính mời ông tới dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

* Thành phần tham dự gồm :

- Hội đồng quản trị;

- Trưởng Ban kiểm soát.

* Thời gian họp : 14h00 ngày 25/12/2015 ( thứ sáu)

 

* Địa điểm : Hội trường công ty số 412/76 Nguyễn Xí, P.13, Bình Thạnh.

      

       * Nội dung họp :

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

- Xem xét lại 1 số nội dung của Nghị quyết số 75NQ/ HĐCĐ ngày 7/5/2012 của Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2012.

- Một số công việc khác.

Nhận được thư mời họp, đề nghị Ông sắp xếp công việc về dự họp đúng thời gian quy định./.

                                                      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                               TRẦN MẠNH HÙNG

 

                         

                                                             

 

top